De vier waarden van Uniek

De school heeft vier kernwaarden geformuleerd, die als basis gelden voor de ontwikkeling van vaardigheden van zowel de kinderen als de teamleden en voor de omgang met alle betrokkenen van de school. Deze waarden geven een duidelijk beeld van wat basisschool Uniek verstaat onder goed onderwijs. De waarden geven ook weer wat ons met elkaar verbindt en geven richting aan de verdere ontwikkeling van de school. 

 

Vertrouwen in elkaar

Basisschool Uniek wil een school zijn waar onderling vertrouwen het fundament is. Vertrouwen in de relaties tussen leerlingen, tussen leerkracht en de leerling en in de relatie tussen de school en ouders.Leerlingen mogen erop vertrouwen dat ze gezien en gewaardeerd worden zoals ze zijn. Dat de leerkracht hen kent en serieus neemt. Ze weten: Als ik iets niet begrijp, word ik geholpen. En als ik een probleem heb, kan ik bij mijn leerkracht terecht.We vertrouwen erop dat we het beste voor hebben met de kinderen en met elkaar. Dat we vanuit een gelijkwaardige relatie in gesprek gaan. Vertrouwen betekent ook, dat ouders zich vrij voelen om met de leerkracht in gesprek te gaan wanneer zij vragen hebben, zich zorgen maken, of wanneer er iets in het gezin gebeurt wat van invloed kan zijn op het functioneren van het kind op school.

 

Vieren geeft plezierige energie

We willen graag een twinkeling in de ogen zien! We denken in mogelijkheden en gaan uit van de talenten van ieder kind. Waar wordt dit kind blij van? Waar is dit kind goed in? En als iets is gelukt, dan vieren we dat succes!We stimuleren een goede sfeer in de groep door met de kinderen in gesprek te gaan. Tijdens deze gesprekken staan we stil bij wat voor een ieder prettig is. De kinderen maken onder begeleiding van de leerkracht afspraken over de wijze van samenwerken en samenspelen. Bij de start van het schooljaar besteden we extra aandacht aan het kennismaken met elkaar. Dit doen wij bijvoorbeeld door kennismakingsspelletjes en groepsvormende activiteiten.  

 

Verschillend anders zijn mag

Iedereen is anders, iedereen is Uniek! Onze school is een afspiegeling van de samenleving. Als openbare basisschool verwelkomen we iedereen. Naast ons aanbod in burgerschap bieden we lessen aan op het gebied van filosofie, islamitische, humanistische of christelijke vorming. ‘Anders zijn mag’ houdt voor ons ook in, dat we recht doen aan de verschillende talenten en leerstijlen van kinderen. De één is beter in rekenen, de ander in taal. De één leert door te luisteren, de ander door te doen. We hebben ons onderwijs zó ingericht, dat kinderen in één klas op verschillende niveaus kunnen werken. Verschillen tussen leerlingen zien wij als kans om met elkaar samen te werken en van elkaar te leren. De leerkracht houdt het overzicht, geeft uitleg op verschillende niveaus en helpt ieder kind een stapje verder.  

 

Vernieuwen nieuwsgierig naar de toekomst

Wij zijn nieuwsgierig, toekomstgericht en daardoor in ontwikkeling. Met vernieuwen bedoelen we dan ook dat we regelmatig naar ons onderwijs kijken met de vraag: hoe kan dit (nog) beter? Op welke wijze kunnen we kinderen nog beter begeleiden, hoe motiveren we ze en wat hebben ze nodig? Vernieuwen betekent ook, dat kinderen leren door te ontdekken. Fouten maken mag. Sterker nog, fouten helpen je verder! Leren is onderzoeken, tegen problemen aanlopen en creatieve oplossingen bedenken. Onze vier kernwaarden zijn leidend en binnen deze kaders onderzoeken we wat het beste werkt.

Kom je ook naar Uniek?

 

Kennismaken en aanmelden