De leerstof per vakgebied

Burgerschap

Uniek is een multiculturele basisschool die bezocht wordt door kinderen met verschillende nationaliteiten, culturen, levensbeschouwingen en religies. Wij besteden aandacht aan de normen, waarden, rituelen en omgangsvormen van de verschillende culturen binnen onze school. 

Maatschappelijke betrokkenheid

De leerkrachten besteden in hun onderwijsaanbod aandacht aan levensbeschouwelijke en actuele maatschappelijke thema’s, ervaringen, normen en waarden. Centraal hierbij staat het ontwikkelen van het verantwoordelijkheidsgevoel van de kinderen voor onze samenleving. Daarnaast besteden we dagelijks aandacht aan actuele zaken en aan 'Nieuws' binnen en rond de school. 

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Voor sociaal-emotioneel leren maken wij gebruik van de methodeKwink. Deze methode biedt een doordacht SEL-programma voor groep 1 t/m 8, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Kwink is gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep. Het sluit goed aan bijn de principes van PBS (Positive Behavior Support).

Kwink biedt ook lessen gericht op burgerschap en mediawijsheid.

 

Lezen

Het plezier in lezen is belangrijk voor de leesontwikkeling en daarom hebben wij een uitdagende leeshoek met moderne en geliefde leesboeken. In de school is een bibliotheek waar kinderen boeken kunnen lenen. Tijdens de Kinderboekenweek besteden we jaarlijks aandacht aan bekroonde en nieuwe kinderboeken. In de kleuterbouw wordt voorbereidend lezen aangeboden tijdens de groepsactiviteiten, door interactief voor te lezen en door het aanbieden van activiteiten vanuit het actuele thema.Voor het aanvankelijk lezen in groep 3 wordt de methode Veilig Leren Lezen kimversie gebruikt. Door middel van verhalen worden de woorden aangeboden. Met de letters van deze woorden leren de kinderen nieuwe woorden. Als het aanvankelijk leesproces is doorlopen gaan de kinderen vanaf groep 4 technisch lezen met methode Estafette en theaterlezen. 

Theaterlezen

Theaterlezen is een motiverende vorm van herhaald samenlezen. Twee lezers (of meer) nemen de rol van een personage op zich en lezen de teksten hardop voor. De lezers voeren eigenlijk samen een toneelstukje op, maar dan zonder podium, grootste gebaren of rekwisieten. De teksten bestaan voornamelijk uit dialogen, zodat de lezers elkaar steeds afwisselen. Intonatie en leesbegrip worden hierdoor goed geoefend en de kinderen zijn razend enthousiast over deze manier van leren lezen. 

BOUW

BOUW! ondersteunt bij beginnende geletterdheid en leren lezen. BOUW! is een interventieprogramma voor kinderen met leesproblemen in groep 2 t/m 4. Bij risicoleerlingen kan het leesproblemen voorkomen. Het kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst de weg. Leerkrachten, onderwijsassistenten en/of leerlingen uit de bovenbouw fungeren als tutor. Het werken met voldoet aan de eisen van het protocol leesproblemen en dyslexie. 

Begrijpend lezen

Vanaf groep 4 wordt begrijpend lezen aangeboden met methode Grip. In de hogere groepen komt de nadruk steeds meer te liggen op studerend lezen en informatieverwerking. De kinderen krijgen inzicht in hoe de belangrijkste elementen uit een tekst gehaald kunnen worden. 

Taal, woordenschat en spelling

De mondelinge taalontwikkeling wordt bevorderd in de verschillende (kring)gesprekken, in gesprekken met andere kinderen in de groep en tijdens de interactieve instructies. In de kleutergroepen wordt de woordenschat uitgebreid met behulp van de themalessen. Voorbereidende leesactiviteiten worden aangeboden met de CPS map beginnende geletterdheid. Taal, woordenschat en spelling wordt in groep 3 aangeboden met onderdelen van Veilig Leren Lezen en vanaf groep 4 wordt gewerkt met methode Taal Actief. 

Engels

Vanaf de kleutergroepen maken de kinderen spelenderwijs kennis met de Engelse taal. Vanaf groep 7 wordt Engels wekelijks aangeboden met methode ‘Take it easy’. Dit is een digibord methode die past bij alle niveaus. 

Schrijven

In de kleuterbouw wordt de motoriek tijdens verschillende activiteiten geoefend, een belangrijke voorbereiding voor het leren schrijven. In de kleuterbouw worden voorbereidende schrijfoefeningen aangeboden en vanaf groep 3 wordt begonnen met het methodisch schrijven door middel van schrijfmethode Pennenstreken. 

Rekenen

In de kleuterbouw leren de kinderen spelenderwijs rekenkundige begrippen als voorbereiding op groep 3. Hierbij maken we gebruik van de methode Rekenrijk. Vanaf groep 3 wordt er gewerkt met methode Getal en Ruimte Junior. Voor de kinderen die moeite hebben met rekenen hebben wij ondersteunende materialen. Daarnaast kunnen kinderen ook oefenen met de software behorende bij Getal en Ruimte Junior. Voor de kinderen die minder tijd nodig hebben om te oefenen is een compacter programma ingevoerd. Deze kinderen krijgen minder herhaling- en oefenstof aangeboden. In de plaats hiervan wordt verrijkingsstof aangeboden. 

Oriëntatie op jezelf en de wereld (OJW)

Dit vakgebied bestaat uit vier domeinen. Het domein 'Mens en Samenleving' gaat in op maatschappelijke thema's als gezondheid, milieu en consumentengedrag. Bij 'Natuur en Techniek' komen onderwerpen als plant, dier en mens aan de orde en daarnaast natuurkundige onderwerpen zoals licht, geluid en magnetisme. Het domein 'Ruimte' is de nieuwe naam voor het vak aardrijkskunde. Kinderen leren over de inrichting van de omgeving en ontwikkelen topografische vaardigheden. Tenslotte is er het domein 'Tijd'. Kinderen ontwikkelen historisch besef en leren over de geschiedenis van Nederland. Volgens het model VierKeerWijzer' Thema's in samenhang' worden deze vakken integraal aangeboden. Met opdrachtkaarten die passen bij de acht verschillende intelligenties gaan de kinderen aan de slag met deze vakken. De kinderen leren over aardrijkskunde, geschiedenis en natuur, steeds in vergelijking met het heden en verleden in eigen omgeving en het heden ergens anders op de wereld. 

Actuele maatschappelijke ontwikkelingen

In groep 7/8 wordt wekelijks gekeken naar het “School tv-weekjournaal”. In deze uitzendingen komen actuele ontwikkelingen in de wereld aan de orde en deze onderwerpen worden besproken in de groepen. 

Levensbeschouwing, filosofie, islamitische-, humanistische- en godsdienstige vorming

In het thematisch werken van VierKeerWijzer wordt ook aandacht besteed aan wereldgodsdiensten en aan de verhalen, feesten en gebruiken die daarin een rol spelen.

Verkeer

De kinderen leren omgaan met de verkeersregels als voetganger en fietser vanuit de leerlijn van Veilig Verkeer Nederland. In groep 7 doen de kinderen mee met het landelijke verkeersexamen. Dit examen bestaat uit een praktisch en theoretisch gedeelte. Van tevoren besteden we veel aandacht aan bijvoorbeeld de verkeersregels en de verkeersborden. 

Cultuureducatie

Wij vinden het belangrijk, dat leerlingen leren zich op verschillende manieren uit te drukken. Bij de vakken tekenen, handvaardigheid, muziek en drama is hier alle gelegenheid voor. Deze vakken bieden wij aan in de thema’s. 

Bewegingsonderwijs

Bewegen is gezond en vooral ook leuk. In onze gymlessen besteden we aandacht aan balvaardigheid, spel, turnen en atletiek. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich sportief gedragen en leren omgaan met winnen en verliezen.  Vanaf groep 3 krijgen de kinderen twee keer per week gymnastiek van een vakdocent gymnastiek. 

Computeronderwijs en nieuwe media

Computeronderwijs wordt steeds meer in ons onderwijs geïntegreerd. In alle groepen wordt lesgegeven met het touchscreenbord en in elke groep zijn Chromebooks aanwezig waar de kinderen tijdens het zelfstandig werken op kunnen werken. Daarnaast hebben alle Chromebooks educatieve programma’s die nauw aansluiten bij het leerstofaanbod. De kinderen mogen de Chromebooks ook gebruiken om informatie op te zoeken voor werkstukken en spreekbeurten. Daarnaast werken we samen met het Technodiscovery. In het leer- en ontdekcentrum TechnoDiscovery kunnen de groepen met verschillende materialen en technieken experimenteren. De ‘7 werelden van techniek’ staan hierbij centraal. 

Opening thema 'Beestenboel'

Kom je ook naar Uniek?

 

Kennismaken en aanmelden