Passend onderwijs

Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed op school. Maar als een kind – om welke reden dan ook – meer ondersteuning nodig heeft, gaat de leerkracht uiteraard in overleg met ouders, of andersom. Samen met de intern begeleider wordt gezocht naar de best passende onderwijsondersteuning, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Onze school en/in het samenwerkingsverband

Ons schoolbestuur werkt samen met andere schoolbesturen in de regio in het samenwerkingsverband primair onderwijs Rijn & Gelderse Vallei (SWV). In totaal 35 schoolbesturen zorgen er samen voor dat ieder kind in de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen kan rekenen op passend onderwijs. De samenwerkende schoolbesturen doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ieder kind in de regio succesvol kan zijn op school.

Passend onderwijs: hoe en wat

Passend onderwijs is niets anders dan onderwijs dat aansluit bij de ontwikkeling van kinderen. Ook als een kind extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedragsproblemen. Vaak kan de leerkracht extra ondersteuning prima zelf bieden, met advies van onze intern begeleider die onderwijsondersteuning coördineert op onze school. Is er meer nodig, dan kan onze school een beroep doen op de schoolondersteuner of de Steunpunt Coördinator van het Regionaal Steunpunt in ons samenwerkingsverband.

Is een kind bij ons – of eventueel op een andere basisschool - echt niet op zijn plek, dan is er speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs dat passend onderwijs kan bieden. Hiervoor is een zogenoemde toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig, dat via ons samenwerkingsverband wordt afgegeven. Vinden ouders, school en twee deskundigen uit het samenwerkingsverband plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs nodig en zijn alle betrokkenen het hierover eens, dan is dat voldoende. Zijn betrokkenen het niet eens met elkaar, dan geeft de commissie van onafhankelijke deskundigen advies. Het samenwerkingsverband  toetst of het advies op de juiste wijze tot stand is gekomen. Is dat zo, dan wordt het advies overgenomen. Zijn ouders het niet eens met dit besluit, dan kunnen zij een beroep doen op de Geschillenregeling.

In het SWV Rijn & Gelderse Vallei werken we met drie niveaus van ondersteuning. Hoe dat precies zit – en hoe passend onderwijs verder georganiseerd is in onze regio – staat in het Ondersteuningsplan van ons samenwerkingsverband. Dat is te downloaden via www.swvrgv.nl.

Ondersteuningsteam op school

Onze school heeft een ondersteuningsteam. Daarin zitten de leerkracht en de intern begeleider, zonodig aangevuld met de (school)maatschappelijk werker, de jeugdverpleegkundige en de Steunpunt Coördinator. Soms kunnen ook andere externe deskundigen aanschuiven. Heeft een kind extra ondersteuning nodig, dan maakt dit ondersteuningsteam een ‘arrangement’ op maat. Arrangement wil zeggen: een passend onderwijsaanbod met de juiste begeleiding. Vanaf het moment dat een kind extra ondersteuning nodig lijkt te hebben, vullen wij samen met ouders het zogenoemde groeidocument in. Hierin staat wat de ondersteuningsbehoeften van een kind zijn en welk aanbod daarbij het beste past.

Visie op passend onderwijs

De basisvraag voor passend onderwijs in het SWV Rijn & Gelderse Vallei is steeds: wat heeft dit kind nu nodig om tot leren te komen en zich goed te ontwikkelen? Daarbij past een positieve grondhouding jegens kinderen. Over wat elke school in ons samenwerkingsverband minimaal moet bieden aan ondersteuning, hebben de schoolbesturen afspraken gemaakt. Zij zien een sterke ‘basisondersteuning’ letterlijk als dé basis voor passend onderwijs. Oftewel: passend onderwijs wordt vooral gegeven in de eigen klas, bij de eigen leerkracht en op de eigen school.

Ook zijn afspraken gemaakt waaraan extra onderwijsondersteuning moet voldoen: zo snel mogelijk, zo dicht mogelijk bij huis, op de meest adequate manier, door de meest geschikte persoon of instelling, samen met ouders en (zo nodig) met partners in de (jeugd)zorg. Het uitgangspunt is altijd: één kind, één gezin, één plan. Op die manier ondersteunen we een kind optimaal in verschillende domeinen in zijn of haar leven: school, ‘thuis’ en vrije tijd.

School ondersteuningsprofiel biedt duidelijkheid

Ouders kunnen zich voordat zij hun kind aanmelden bij een school goed oriënteren. Wat de school te bieden heeft op het gebied van (extra) onderwijsondersteuning staat beschreven in school ondersteuningsprofiel (SOP). Ook onze school heeft zo’n profiel gemaakt. Net als andere scholen in het samenwerkingsverband werkt ook onze school ‘handelingsgericht’. Wij kijken naar wat een kind wél kan en wat een kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Dit wordt samen met ouders onderzocht. Ook kijken we naar de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht: hoe kan hij/zij passend onderwijs vormgeven?

Ouders (en leerkrachten) denken mee

In het samenwerkingsverband hebben ouders (en onze medewerkers) ook medezeggenschap. Zij zijn vertegenwoordigd in de Ondersteuningsplanraad (OPR) van het samenwerkingsverband. De OPR moet instemmen met het Ondersteuningsplan en is gesprekspartner van het bestuur van het samenwerkingsverband. Op www.swvrgv.nl staat meer informatie over de OPR, de leden en medezeggenschap.

Wetgeving en zorgplicht

De Wet Passend Onderwijs is sinds 1 augustus 2014 van kracht. Daarmee hebben schoolbesturen zorgplicht gekregen. Scholen zijn verantwoordelijk voor het vinden van een passende onderwijsplek voor ieder kind dat wordt aangemeld. Dat kan op de eigen school zijn, of op een andere school. Om dit goed te regelen werken regulier en speciaal (basis)onderwijs samen in ons samenwerkingsverband. Samen zorgen de schoolbesturen ervoor dat voor ieder kind een passende onderwijsplek is. Alleen voor zéér specialistische onderwijsondersteuning kan het zijn dat een kind niet in onze regio terecht kan. Meer over de wet: www.passendonderwijs.nl.

Informatie en contactgegevens online

Op www.swvrgv.nl staat alle informatie over passend onderwijs in ons samenwerkingsverband. Hier is informatie te vinden over het Ondersteuningsplan, contactgegevens van de Steunpunt Coördinatoren en de leden van de Ondersteuningsplanraad, het laatste nieuws (en nog veel meer).

Kom je ook naar Uniek?

 

Kennismaken en aanmelden