Zorgstructuur

De zorgstructuur

Niet elk kind ontwikkelt zich op dezelfde manier en in eenzelfde tempo. Om de verschillen tussen de leerlingen snel te signaleren en goed te organiseren heeft de school een zorgstructuur ontwikkeld. De leerkrachten maken bij de start van het schooljaar een groepsoverzicht. In dit groepsoverzicht worden de resultaten uit het leerlingvolgsysteem, de leerdoelen voor de komende periode en de gewenste instructievorm per leerling beschreven. Vanuit observaties formuleert de leerkracht per leerling stimulerende en eventueel beperkende factoren. De leerlingen worden vanuit deze gegevens voor alle leervakken in niveaugroepen ingedeeld. Deze groepsoverzichten worden vier keer per jaar geëvalueerd en bijgesteld. De leerkracht geeft zelf extra hulp in de groep. De leerkracht kan de instructievorm aanpassen, de leertijd voor een bepaald vak uitbreiden of verkorten en de leerling op sociaal-emotioneel gebied ondersteunen. De leerkracht kan gebruik maken van de kennis en ervaring van de andere leerkrachten en advies vragen aan de intern begeleider. De intern begeleider coördineert de zorgstructuur. Zij bespreekt alle leerlingen vier keer per jaar met de leerkrachten in de groepsbespreking en de leerlingbespreking. Voor leerlingen die meer hulp nodig hebben stellen wij een individueel handelingsplan op. Dit plan wordt ook met de ouders besproken.

Kom je ook naar Uniek?

 

Kennismaken en aanmelden