Ontwikkeling van ons onderwijs


Onze school is een dynamische school waar voortdurend zaken veranderen. Dit alles vergt overleg en een goede planning. Voor de komende jaren hebben we de voornemens die we gedurende deze periode gaan uitvoeren beschreven in het schoolplan. Elk jaar wordt vanuit dit schoolplan een jaarplan opgesteld. Dit schooljaar 2021-2022 werken we aan onderstaande onderwerpen.
 

Schoolprofiel

 
Uniek wil bekend staan als een goede school met een goede naam in de wijk. Informatie over de school wordt actief gecommuniceerd via de website. De website geeft een goed beeld van de sfeer en de kwaliteit van de school. Daarnaast voeren wij actief beleid om de school in het nieuws zichtbaar te maken voor de omgeving. Belangstellende ouders kunnen zich opgeven voor één van de zes informatieochtenden die de school jaarlijks organiseert.  
 
De samenwerking met de andere scholen, de peuterspeelzaal en de welzijnsorganisaties in de wijk willen we versterken.   
 

Onderwijsproces 

Ons onderwijs geborgd in de borgingsmap 

De school heeft de ontwikkelingen in de borgingsmap opgenomen. Hierin wordt het huidige onderwijskundig beleid en de ontwikkeling van de onderwerpen beschreven. Deze borgingsmap biedt een doorgaande lijn door de leerjaren heen en garandeert eenzelfde werkwijze in alle groepen. Het beschrijven van het onderwijskundig beleid geeft rust en duidelijkheid aan de leerkrachten. Voor nieuw personeel is het vrij snel zichtbaar op welke wijze de school werkt.  
 
Het thematisch werken aan de hand van 4 keer wijzer gaan we verbeteren. De thema’s worden uitgebreid met kennislessen en een afsluiting waarbij de opbrengsten gepresenteerd worden.  
  

Zicht op ontwikkeling 

De zorgstructuur wordt meer planmatig uitgevoerd. De leerkrachten stellen groepsoverzichten, analyses en groepsplannen op voor de vakgebieden lezen, rekenen, begrijpend lezen, taal/woordenschat en spelling. De school gaat werken met onderwijsarrangementen waarin de onderwijsbehoeften, de leerlijn en de aanpak per leerling in kaart worden gebracht.  
 

Extra ondersteuning voor leerlingen 

De wijze waarop Uniek extra ondersteuning biedt aan leerlingen wordt beschreven in het zorgplan. Uniek gaat ook de grenzen van begeleiding beschrijven in het zorgprofiel. We kunnen helaas niet alle leerlingen goed begeleiden. Soms hebben leerlingen een gedrag- en/of leerbeperking waarvoor wij niet de juiste expertise hebben. 
 

Samenwerking 

De samenwerking met ouders willen wij versterken door ouders goed te informeren over de ontwikkelingen van de kinderen en de school. Dit jaar starten wij met kennismakingsgesprekken tussen ouders en leerkracht en daarna vinden nog drie gesprekken plaats waarin de ontwikkeling van de kinderen wordt besproken. Tijdens de algemene informatie worden de ouders geïnformeerd over de schoolontwikkeling.  
 

Schoolklimaat 

Veiligheid 

Het personeel werkt samen in een professioneel klimaat. Dit betekent dat de leerkrachten zich ondersteund voelen in het uitvoeren van hun taak. De leerkrachten weten ook dat er kwaliteit van ze gevraagd wordt. Om deze kwaliteit te kunnen bereiken is het belangrijk dat leerkrachten zich mogen ontwikkelen in een ontspannen sfeer waarin feedback geven en reflecteren vaardigheden zijn die gestimuleerd gaan worden.  
 

Pedagogisch klimaat 

De afspraken binnen de school worden besproken en uitgedragen. De waarden van de school worden met de kinderen besproken en nageleefd. We hebben ons pestprotocol geëvalueerd en bijgesteld. 

Onderwijsresultaten

Om goed zicht te hebben op de opbrengsten en om deze opbrengsten te kunnen beïnvloeden maken wij twee keer per jaar een intensieve opbrengstenanalyse op schoolniveau.  
 

Kwaliteitszorg en ambitie 

Metingen 

Dit schooljaar wordt onder het personeel en de leerlingen een tevredenheidmeting georganiseerd. De uitslag wordt besproken met alle betrokkenen en vanuit deze meting worden nieuwe voornemens opgesteld. In november wordt de Uniek bezocht door de visitatiecommissie van het samenwerkingsverband. Deze commissie bekijkt de kwaliteit van ons onderwijs vanuit de wetgeving passend onderwijs. Er wordt onderzocht of wij voldoende basisondersteuning bieden en of er voldoende onderwijs op maat wordt aangeboden in de groepen.
 

Verantwoording en dialoog 

Schoolplan